کودک‌آزاری والدین از منظر فقه و حقوق در پرتو نقش پزشکی قانونی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

10.22034/jccj.2023.383471.1199

چکیده

حقوق کودکان به دلیل آنکه دارای شرایط خاصی هستند، مورد توجه اسناد داخلی و بوده و به همین دلیل رسیدگی قضایی به کودک‌آزاری نیازمند نقش­آفرینی سایر مراجع از جمله پزشکی قانونی است. پژوهش حاضر به بررسی کودک‌آزاری والدین از منظر فقه و حقوق اسلامی در پرتو نقش پزشکی قانونی می‌پردازد. سؤال این است که پزشکی قانونی چگونه می­تواند باعث جلوگیری از کودک­آزاری توسط والدین شود؟ فرضیه این است: پزشکی قانونی به‌عنوان یک مرجع تخصصی با علم و تخصص خود نسبت به شناسایی مصادیق جسمی و بدنی کودک‌آزای اقدام نموده و به مراجع قضایی گزارش می­دهد. یافته­های پژوهش مؤید آن است که با توجه به پیچیدگی تشخیص کودک­آزاری و از بین رفتن سریع صدمات بدنی، عدم تخصص نهادهای قضایی و همچنین نیاز تعیین میزان دقیق صدمات و خسارات وارده بر کودکان، نیازمند نقش آفرینی پزشکی قانونی هستیم. ارائه اطلاعات تخصصی و فنی و آگاه ساختن قضات از انواع نوین کودک‌آزاری از جمله کمک­های پزشکی قانونی در این زمینه است. پزشکی قانونی به دلیل تخصص و مهارت لازم هم پشتوانه مناسبی برای تحقق عدالت در دستگاه قضایی و صدور آراء است و هم منبعی برای اصلاح ساختارهایی که منجر به بروز کودکآزاری می‌شود. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده که مطالب نیز به شیوه اسنادی و فیش‌برداری جمع­آوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Child Abuse by Parents in Jurisprudence and Law; with Emphasis on the Role of Forensic Medicine

نویسندگان [English]

  • Maryam Hosseinmardi 1
  • Akbar Ahmadi 2
  • Naserali Afzalnezhad 3
1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

The rights of children due to their special conditions, are the focus of domestic and international documents. For this reason, the judicial investigation of child abuse requires the role of other authorities, including forensic medicine. The aim of the current research is to examine child abuse by parents in jurisprudence and law; with emphasis on the role of forensic medicine. The question is, how can forensic medicine prevent child abuse by parents? The hypothesis is this: As a special authority, the forensic medicine, with its knowledge and expertise, acts to identify the physical and physical cases of the child abuse and reports them to the judicial authorities. The findings of the research confirm that due to the complexity of diagnosing child abuse and the rapid disappearance of physical injuries, the lack of expertise of judicial institutions, as well as the need to determine the exact amount of injuries and damages inflicted on children, we need the role of forensic medicine. Providing specialized and technical information and informing judges about new types of child abuse is one of the forensic assistance in this field. Due to the necessary expertise and skills, forensic medicine is both a suitable support for the realization of justice in the judicial system and the issuing of decisions, and a source for reforming the structures that lead to the occurrence of child abuse. In the current research, a descriptive method was used, and the materials were also collected by means of documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Abuse
  • Parents
  • Forensic Medicine