بزه‌انگاری افراطی در حوزه بزه رابطه نامشروع در سیاست جنایی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 دانشیار، گروه حقوق حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22034/jccj.2023.399580.1289

چکیده

به‌رغم لزوم رعایت بایسته‎‌های قانون‌گذاری از جمله اصل شفافیت و قانونی بودن در بزه‌انگاری، در مواردی طراح سیاست جنایی ایران با گذر از این اصول و الزامات و متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی یعنی حکمرانی بر پایه حمایت از تعالیم اسلامی و اقتضائات اخلاقی، از حدود نرمال و متعارف بزه‌انگاری خارج شده و با فزونی بیش از حد رفتارهای کیفردار در مسیر بزه‌انگاری افراطی گام بر می‌دارد. نمونه این نگرش، بزه «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، هدف بررسی ابزارهای بزه‌انگاری افراطی و تبیین چالش‌های آن در حوزه بزه موصوف است. بر این بنیاد، یافته‌های پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که سیاست‌گذار جنایی ایران با بهره‌گیری از گزاره‌های مذهبی و اخلاقی، ابهام‌سازی مفهومی، توسیع دامنه موضوع جرم، تجریم رفتار مقدماتی و بزه‌انگاری خلاف قاعده نگرشی افراط‌گرایانه در بزه‌انگاری این جرم داشته است که این رویکرد زمینه‌ساز مداخله حداکثری، سرگردانی بازیگران دستگاه عدالت کیفری، ایجاد حقوق کیفری استثنایی و دگرگونی در ماهیت و کارکرد مجازات‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extreme Criminalization in the Field of Illegal Relationship Crime in Iran's Criminal Policy

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Faghihi 1
  • Esmail Hadi Tabar 2
1 Ph.D, Criminal Law and Criminology, Mazandaran University, Babolsar, Iran. (Corresponding Author)
2 Associate Professor, Criminal Law and Criminology, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Despite the necessity of complying with legislative requirements, including the principle of transparency and legality in criminalization, in some cases, the designer of Iran's criminal policy, by going through these principles and requirements and influenced by the ideology that governs the political system, i.e. governance based on the support of Islamic teachings and moral requirements, It has gone beyond the normal and conventional limits of delinquency, and with an excessive increase in punishable behaviors, it is taking a step towards extreme delinquency. An example of this attitude is the offense of "illegitimate relationship" subject to Article 637 of the Islamic Penal Code (1996). In this research, with a descriptive-analytical method, the aim is to investigate the tools of extreme criminalization and explain its challenges in the field of this crime. Based on this, the findings of the current research indicate that the criminal policy maker of Iran, by using religious and moral propositions, conceptual disambiguation, expanding the scope of the crime, criminalization of preliminary conduct and criminalization against the rule, has had an extremist attitude in the criminalization of this crime, which this approach has become the basis for maximum intervention, the wandering actors of the criminal justice system, the creation of exceptional criminal law and the Transformation in the nature and function of punishments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extreme Criminalization
  • Illegitimate Relationship
  • Maximum Intervention