حق بر مشارکت بزه‌دیده در فرایند دادرسی در اسناد و رویه قضایی بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22034/jccj.2023.410276.1333

چکیده

مقررات دیوان به دلیل برخورداری از پشتوانه مستحکم توافق جامعه جهانی اهمیت ویژه‌ای دارند که می‌تواند به‌عنوان الگویی ارشادی، ازسوی مقنن مورد توجه قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی مشارکت بزه‌دیده در فرآیند دادرسی جنایات بین‌المللی مبتنی بر اسناد و رویه قضایی می‌باشد. این تحقیق با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی انجام ‌شده و اطلاعات حاصل از تحقیق، به‌کمک روش اسنادی کتابخانه‌ای به‌دست آمده است. یافته‌های تحقیق بیانگر این امر است که حق بر مشارکت قربانیان در فقه پذیرفته شده است. همچنین این حق در دادرسی بین‌المللی و توجه به خواست آنان در تعیین مجازات از جمله حمایت‌های حقوقی پیش‌بینی‌شده در اسناد دیوان کیفری بین‌المللی است. دیوان بین‌المللی با کوشش در گزینش بهترین شیوه‌های حمایت از بزه‌دیدگان و عملیاتی و اجرایی نمودن این راهکارها در پی ترسیم جایگاهی مناسب برای قربانیان و حمایت شایسته از آنان در بستر چرخه عدالت کیفری بین‌المللی بوده است. نتیجه اینکه لازمه احقاق حقوق، مشارکت دادن بزه‌دیده از همان ابتدای فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم ارتکابی علیه او است، تنها در این وضعیت است که بزه‌دیده نادیده گرفته نمی‌شود و درعین‌حال می‌توان از توان بالقوه وی در حفظ حقوق خودش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right of the Victim to Participate in the Judicial Process in International Documents and Judicial Procedure

نویسندگان [English]

  • Vahid Vaziri 1
  • Abolfath Khaleghi 2
  • Mohammad Khalil Salehi 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

The regulations of the International Criminal Court are of special importance due to having a support of the agreement of the international community, which can be taken into consideration by the legislator as a guiding model. The purpose of this research is to investigate the participation of the victim in the process of international crimes based on documents and judicial procedure. This research was carried out using the descriptive analytical method and the information obtained from the research was obtained with the help of the library documentation method. The findings of the research show that the right to participation of victims is accepted in jurisprudence. Also, this right in international proceedings and consideration of their wishes in determining the punishment is one of the legal protections foreseen in the documents of the International Criminal Court. The International Court of Justice has endeavored to choose the best ways to protect the victims and to implement these solutions in order to draw a suitable position for the victims and provide them with proper support in the context of the international criminal justice cycle. The result is that it is necessary to make the victim participate in the preliminary investigation process regarding the crime committed against him. It is only in this situation that the victim is not ignored and at the same time his potential can be used to protect his rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Victim Participation
  • Proceedings
  • International Criminal Court
  • Judicial Procedure
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 233-244
  • تاریخ دریافت: 18 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 02 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 آبان 1401