قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در فقه و حقوق‌کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

10.22034/jccj.2023.411716.1340

چکیده

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می‌کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی نسبت به‌قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که قانون‌گذار در اقدامی تحسین‌برانگیز در قـانون مجـازات اسـلامی مصوب 1392، به‌طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزیـری، کـه تشکیل‌دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق‌کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات بـه تعزیـرات منصـوص و غیرمنصـوص‌شـرعی، اعمال این قاعده در مجازات‌های حدود، قصاص، دیـات و تعزیـرات منصوص شرعی استثنا است. به‌عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می‌شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل‌بردار نیستند، اعمال نمی‌شود. درعین‌حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته‌شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی‌شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می‌توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین‌المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان‌کیفری بین‌المللی منعکس شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rule Non Bis in Idem in Iranian Jurisprudence, Criminal Law and International Documents

نویسندگان [English]

  • Keramat Pirnia 1
  • Maryam Aghaei Bajestani 2
  • Ali Rezvani 3
1 PhD Student of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

The rule the rule non bis in idem protects an individual in double jeopardy for a single crime. In this paper, an attempt is made to investigate this substantial question that what is the approach of Iranian jurisprudence, criminal law, and international documents to the rule non bis in idem and its scope in Iranian jurisprudence and criminal law and international documents? The current paper is descriptive and analytical, and investigates the aforementioned question using the library method. The findings indicate that the legislative, in an admirable act in the Islamic Penal Law approved in 2013, explicitly accepted this rule in the list of discretionary crimes, which is considered to be the major part of the list of crimes in the Iranian criminal law. Given the division of discretionary punishments into designated and non-designated punishments, the most important point is the application of this rule in the punishments of Hudud, Qisas, Diyya, and Sharia-designated discretionary punishments. In other words, this rule is observed only in discretionary crimes, and it is not applied in the cases of Hudud, Qisas, and Diyya, which are not cancellable. Meanwhile, the application of this rule is accepted only if the accused has been tried in the state where the crime occurred, otherwise the above rule is not applied. From the point of view of jurisprudence, by considering the rules such as "prohibition of detriment" and "prohibition of hardship", the rule of non bis in idem can be justified from the Sharia point of view. This is reflected in international documents such as Article 20 of the Statute of the International Criminal Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non bis in idem
  • Iranian Criminal Law
  • International Criminal Court