جرم سرقت الکترونیکی و سرقت به شیوه سنتی در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2023.380836.1169

چکیده

امروزه جرم سرقت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق کیفری ایران به رسمیت شناخته شده است. قانونگذار با اختصاص مواد فراوانی در قانون مجازات اسلامی به جرم‌انگاری و مجازات سرقت به روش سنتی پرداخته است که نشان دهنده توجه ویژه قانونگذار به مقابله با این جرایم می‌باشد، اما در مقابل، اختصاص یک ماده به جرم سرقت الکترونیکی و مجازات خفیف برای آنها محل تأمل است و با گذشت زمان معلوم می‌گردد که هم جرم‌انگاری و هم عدم تفکیک مصادیق این جرایم و اختصاص مجازات متناسب، همگی از مشکلات و ابهامات اساسی قانون جرایم رایانه‌ای می‌باشند. هدف این نوشتار، تحلیل و توصیف ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت و تطبیق سرقت الکترونیکی با سرقت از طریق سنتی و پرداختن به عنصر روانی و تحلیل و تشریح مجازات‌های اختصاص داده شده برای سرقت رایانه‌ای است. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی قوانین کیفری ایران را در جرم سرقت مورد واکاوی قرار می‌دهیم. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که بین سرقت‌های الکترونیکی و سرقت‌های که به روش سنتی انجام می‌شود تفاوت ماهوی وجود ندارد و ارکان تشکیل دهنده هر دو جرم یکی است؛ با این قید که تنها تفاوت‌هایی که این دو جرم با هم دارند تفاوت در محیط وقوع این دو جرم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic and Traditional Theft in Iranian Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Alireza Millani 1
  • Saeideh Yari 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
2 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Shahre Qods Branch, Islamic Azad University, Shahre Qods, Iran. (Corresponding Author
چکیده [English]

Today, theft is recognized as one of the oldest crimes against property and property in Iranian criminal law. The legislator has committed many articles in the Islamic Penal Code to criminalize and punish traditional theft, which shows the lawmaker's special attention to dealing with these crimes, In contrast, assigning a substance to the crime of electronic theft and a mild punishment for it is strange, and over time it becomes clear that they are among the fundamental problems and ambiguities of computer crime law. The purpose of this paper is to analyze and describe the elements constituting the crime of theft and comparing electronic theft with traditional theft and addressing the mens rea and analyzing its penalties. In the present article, we analyze Iran's criminal code in the crime of theft using descriptive and analytical method. The findings of the research indicate that there is no fundamental difference between electronic theft and traditional robberies, and the components of both crimes are the same, with the fact that the only differences between these two crimes are differences in the environment of the occurrence of these two crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Theft
  • Traditional Theft
  • Data