پاسخ‌های ترمیمی در حمایت از بزه‌دیدگان جنایت علیه بشریت و جرم نسل‌کشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22034/jccj.2023.403114.1301

چکیده

عدالت ترمیمی، نوعی عدالت کیفری مبتنی بر «جبران» است. جبران به معنی تلاش برای ترمیم آثار اسف‌بار جرم و ضرر و زیان‌های ناشی از آن خواه به‌صورت کامل و یا به‌صورت سمبلیک ‌باشد. امروزه موضوع ‌ترمیم و جبران خسارت بزه‌دیدگان جرایم بین‌المللی دارای اهمیت است. به‌دلیل سکوت اساسنامه و متون حقوقی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی ویژه درخصوص حقوق بزه‌دیدگان و ترمیم خسارت‌های وارده به آنها، هم‌اکنون نوبت به سازماندهی یک رژیم حقوقی- کیفری ویژه برای «ترمیم» خسارات وارد به بزه‌دیدگان جرایم بین‌المللی می‌رسد. درکنار توسل به فرآیندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بین‌المللی بالاخص درخصوص کمیسیون‌های حقیقت‌یابی و آشتی که منتهی به اعطای عفو به بزهکاران می‌گردد،  روش‌های ترمیمی دیگری از جمله آموزش به قربانیان و مشارکت آنها در پرونده‌ها نیز قابل اشاره است. با این همه هنوز عدالت ترمیمی در جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی نوپا بوده اما باید در سطح بین‌المللی برنامه‌ای جامع و کامل برای جبران آسیب دیدگی و خسارت قربانیان تدوین و اجرایی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restorative Responses in Support of Victims of Crimes against Humanity and the Crime of Genocide

نویسندگان [English]

  • Daryush Sinaeian 1
  • Hossein Fathabadi 2
  • Abbas Sheikholeslami 3
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Restorative justice is a form of criminal justice based on "compensation." Compensation means trying to repair the deplorable effects of crime and losses, whether in full or symbolic. Today, the issue of repairing and compensation of victims of international crimes is important. Due to the silence of the statutes and legal texts of the Special International Criminal Court on the rights of the victims and the repair of their damages, it is now time to organize a special legal and criminal regime to "repair" the damages inflicted on the victims of international crimes. In addition to resorting to restorative processes in the prosecution of international crimes, especially with regard to the Truth and Reconciliation Commissions which lead to the granting of amnesty to criminals, other restorative methods such as training victims and their participation in cases are also indicated. However, restorative justice in crimes against humanity and genocide is still a new thing, but a comprehensive plan must be developed and implemented internationally to compensate victims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restorative Justice
  • Crime against Humanity
  • Genocide