ارکان تشکیل دهنده جرم و قابلیت اسناد در حقوق کیفری انگلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22034/jccj.2023.386167.1195

چکیده

ارکان تشکیل‌دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی‌های جرم هستند که در حقوق انگلستان به عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می‌شوند. یکی از اجزای عنصر روانی در حقوق کامن‌لا، بی‌پروایی است. به‌موجب این ضابطه، متهم باید احتمال وقوع یک خطر توجیه‌پذیر را پیش‌بینی نموده باشد. همچنین باید بین رفتار و نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. به‌علاوه عنصر مادی و روانی باید با یکدگر تقارن زمانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of Crime and Causation in British Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Adel Nahvi 1
  • Ali Ghorbani 2
  • Asghar Abasi 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Chlous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Chlous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Chlous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

The elements of crime are the issues in criminal law, and the elements of crime in English law are legallty, Actus reus and Mens rea. One component of the Mens Rea element in Common Law is recklessness. According to this law, the accused must have anticipated the possibility of a hazard. There must also be a causal relationship between behavior and result. In addition, there should be coincidence between Actus Reus and Mens Rea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actus Reus
  • Mens Rea
  • English Law