اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.377229.1154

چکیده

سوگند و قسامه از ادله اثبات دعاوی کیفری می‌باشند؛ در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که آیا می‌توان از سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع استفاده نمود؟ با بررسی مواد قانونی و مبانی فقهی و حقوقی مشخص می‌شود هرچند به‌ظاهر سوگند در امور مالی همچون دیه جنبه اثباتی دارد اما به نظر می‌رسد وجه اثباتی آن برخاسته از شهادت واحد است و سوگند در حقیقت برای تأکید بر شهادت است؛ بنابراین ماهیت شهادت به‌ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و نمی‌توان آن را سوگند تلقی نمود، چراکه سوگند جنبه تقویتی دارد؛ هدف اصلی مقاله حاضر اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع می‌باشد. این نوشتار با شیوه توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و با رهیافت تطبیقی به تبیین فقهی این مسأله می‌پردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص اختلاف در زوال و نقصان منافع زایل شده و درصورت فقدان ادله اثباتی، با قسامه درصورت وجود لوث، برحسب مورد در بعضی از منافع دیه و در بعضی منافع دیگر ارش ثابت می‌شود. طبق نظر مشهور فقها و رویه قانون‌گذاری آنچه در جراحات با قسامه ثابت می‌شود دیه اسـت نـه قصاص. ولی می‌توان گفت درصورتی‌که جنایت باعث قطع عضو شود، باوجود لوث و اجرای قسامه در اثبات جنایت، شاید بتوان به پشتوانه نظر برخی از فقها قصاص طرف را جاری نمود و تغییر در قانون مذکور را پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Taking an Oath and Qasamah in Proving Blood Money for Body Parts and Interests

نویسندگان [English]

  • Lila Imanirad 1
  • Ahmad Bagheri 2
  • Seyyed Mohammad Sadri 3
  • Heydar Amirpour 3
1 PhD Student, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Taking an oath and Qasamah are two reasons to prove criminal claims. In this paper, an attempt is made to address this important question that is it possible to use taking an oath and Qasamah in proving blood money for body parts and interest? Legal texts and jurisprudential and legal foundations show that although apparently taking an oath can be used in proving financial matters like blood money, but this proof seems to emphasize only testimony; thus, providing testimony beside an oath is actually only one testimony and cannot be considered as oath. The present paper aims to validate taking an oath and Qasamah in proving blood money for body parts and interests. The method used in conducting the study is descriptive-analytical. Library data collection and comparative approach was done to investigate its jurisprudential validity. The findings indicate that, in the event of dispute between victim and criminal regarding loss of interests, it is provable with Qasamah. According to well-known comment by jurists and legal procedure, Qasamah in injury accrues blood money, not Qisas. But, with support of some jurists' comment, we can suggest that in case the crime results in amputation, one may suggest Qisas due to performing Qasamah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taking an Oath
  • Qasamah
  • Blood Money
  • Injury