مذاق شریعت در فقه امامیه و کارکرد آن در فقه و حقوق‌کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق و اندیشه‌های امام خمینی)، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 استاد، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

10.22034/jccj.2023.388130.1220

چکیده

مذاق شریعت از موضوعات مهم در فقه است که توجه به آن در راستای پویاتر ساختن قواعد و آموزه‌های فقهی تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مذاق شریعت چه جایگاهی در فقه امامیه داشته و کارکردهای آن در فقه و حقوق کیفری چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌ها حاکی است گرچه در بین ادله استنباط احکام شرعی مذاق شریعت به‌عنوان دلیل مستقلی محسوب نشده است ولی با بررسی مصادیق آن، معین و مشخص می‌شود که این امر حتی بدون تبیین عناصر آن به‌عنوان دلیلی مستقل از سایر ادله استنباط، مورد استناد فقها قرار گرفته است. با تبیین عناصر مذاق شرع می‌توان آن را دلیل ‌مستقلی در عداد سایر دلایل دانست و به آن استناد کرد. مذاق شریعت در راستای اهداف شریعت می‌گنجد و راهی برای اجرا و محقق کردن اهداف شارع است. حرمت تسبیب، اتخاذ رویکرد اصلاح و بهبودی مجرم در مجازات‌های تعزیری، احتیاط در دماء و گرفتن مال از غاصب مهم‌ترین کارکرد مذاق شریعت در فقه و حقوق کیفری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aim of Sharia in Imami Jurisprudence and its Function in Jurisprudence and Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Hosseini Nasab 1
  • Mahmoud Ghayumzadeh 2
  • Samira Golkhandan 3
1 PhD Student of Theology and Islamic Studies (Jurisprudence and Fundamentals of Imam Khomeini's Laws and Thoughts), Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
2 Professor, Department of Theology and Islamic Thoughts, Faculty of Humanity, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
چکیده [English]

The Aim of Sharia is one of the important issues in jurisprudence, which is important for the dynamic development of jurisprudence. The purpose of this article is to examine the question of what is the place of the Mezagh of Shariat in Imami jurisprudence and what are its functions in jurisprudence and criminal law? This article is descriptive and analytical, and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings indicate that although the Aim of Sharia is not considered as an independent reason among the evidences for inferring Sharia rulings, but by examining its examples, it is clear that this matter has been cited by jurists as an independent evidence from other inference evidences even without explaining its elements. By explaining the elements of Aim of Sharia, it can be considered as an independent reason among other reasons and cited. The Aim of Sharia is in line with the goals of Shariah and it is a way to implement and realize the goals of Shariah. The sanctity of Tasbib, adopting the approach of reforming and improving the criminal in Taziri punishments, caution in blood and taking property from the usurper is the most important function of Aim of Sharia in jurisprudence and criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Aim of Sharia
  • Imami jurisprudence
  • Criminal Law