نقد رویکرد تقنینی ایران در تعیین کیفر حبس برای مدیون مالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.388322.1221

چکیده

مجازات سالب آزادی بعد از مجازات سالب حیات، جزو شدیدترین مجازات‌ها محسوب می‌شود. شایع‌ترین مجازات‌ زرادخانه‌های کیفری نظام‌های حقوقی اغلب کشورها حبس می‌باشد. اگرچه حبس یکی از پاسخ‌های کیفری به ارتکاب جرایم می‌باشد اما قانون‌گذار ایران به تبعیت از فقه اسلامی و البته با غلیظ و شدید نمودن دیدگاه فقهی، ضمن تصویب و ابلاغ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب 1375 و اصلاحی 1394 مجازات حبس را به‌عنوان ضمانت اجرای پرداخت محکومٌ‌به به‌عنوان یک موضوع حقوقی (مدنی) تعیین کرده‌است. حبس محکومان مالی، نقطه تلاقی محکومیت مدنی و مجازات کیفری است. نحوه مواجهه قانون‌گذار با موضوع محکومین مالی برخلاف ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را پذیرفته‌است. این قبیل دوگانگی در سیاست تقنینی، به‌ویژه با وجود محدودیت محکومان مالی گرفتار در حبس در استفاده از نهادهای ارفاقی، در مقایسه با مجرمین زندانی که می‌توانند از تخفیف‌های قانونی، همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ... بهره‌مند شوند، بسیار بغرنج‌تر می‌شود. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حبس محکومان مالی بررسی شده و راهکارهایی برای برون رفت یا به‌حداقل رساندن موارد زندانی‌شدن محکومان مالی ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Iran's Legislative Approach in Determining Imprisonment for Financial Debtors

نویسنده [English]

  • Mahdi Madihi Tameh
PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Imprisonment is one of the most severe punishments after life. The most common punishment in the criminal arsenals of the legal systems of most countries is imprisonment. Although imprisonment is one of the criminal responses to the committing crimes, Iran's legislator, in accordance with Islamic jurisprudence and of course by making the jurisprudential point of view thick and strict, while approving and promulgating the Law on the Execution of Financial Convictions approved in 1996 and amended in 2015, imposed the punishment of imprisonment as a guarantee for the execution of payment to the convicted person. It has determined as a legal (civil) matter. Imprisonment of financial convicts is the intersection of civil conviction and criminal punishment. The way the legislator deals with the issue of financial convicts is against Article 11 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which Iran has accepted. This kind of duality in the legal criminal policy, becomes much more complicated, especially with the limitation of financial convicts caught in prison in using social institutions, compared to imprisoned criminals who can benefit from legal discounts, such as parole, suspension of punishment, etc. In this article, using the analytical descriptive method, the nature of the imprisonment of financial convicts is examined and solutions are provided to avoid or minimize the cases of imprisonment of financial convicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Conviction
  • Debtor
  • Imprisonment