سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2023.413633.1353

چکیده

حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک نظام حقوقی، از نظام‌های فرعی یا تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی شناخته می‌شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت‌ها و سرمایه‌گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق بین‌الملل است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که قوانین داخلی مهم‌ترین منبع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است و دیگر منابع فرعی در حقیقت، نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می‌نمایند. منع أخذ مالیات‌های مضاعف، منع سلب مالکیت، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، پذیرش مسؤولیت بین‌المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می‌تواند به‌عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در سیستم تجارت بین‌المللی محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Mechanisms for Guaranteeing Foreign Investment in International Law

نویسندگان [English]

  • Azim Rahman Salari 1
  • Farid Azadbakht 2
1 Ph.D Student of International Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

International investment law as a legal system, is known as a subsidiary or specialized system of public international law. Regardless of the nature of this legal system, its norms and rules have been applied to governments and investors (both natural and legal persons) for many years. The main objective of this research is to provide a suitable model and solutions for solving possible problems in the field of legal mechanisms for securing foreign investment in international law. The present study is a documentary and evidence-based descriptive study derived from the study of documents, books, laws and regulations, articles and the Internet, and library data collection tool was used. The findings of the research indicate that domestic law is the most important source of international investment law, and other subsidiary sources actually play a complementary role for domestic laws of countries. The prohibition of double taxation, prohibition of expropriation, insurance establishment, freedom of trade, acceptance of the international responsibility of the host state and payment of compensation, can be considered as legal strategies to protect foreign investors' ownership in the international trading system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Law
  • Investment Guarantees
  • Bilateral Treaties
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 379-394
  • تاریخ دریافت: 29 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1401