مبانی فقهی میانجیگری کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.396846.1263

چکیده

حل‌وفصل غیر قضایی یا به عبارتی میانجیگری بین اصحاب دعوی (در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق‌الناسی) و حل‌وفصل (میانجیگری) بین قاضی و مجرم- یا شفاعت (در امور کیفری حق‌اللهی) دو راه حل غیر قضایی برای فصل دعاوی و پاسخ به نقض هنجارهای حقوقی است که برخاسته از تعریف انسان در اسلام و دیدگاه‌های عقیدتی آن، در منابع و آثار فقهی مطرح بوده است در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت‌های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به‌دنبال قانون‌مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ‌دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانون‌گذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد لذا تراکم کار در دادگاه‌های و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل‌وفصل اختلافات در خارج از دادگاه‌ها برای دولت‌ها و به‌ویژه طرفین اختلاف در بردارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد و به‌کارگیری شیوه‌های جدید حل اختلاف گردیده است پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای مبانی فقهی حل‌وفصل غیر قضایی به ویژه میانجیگری در دعاوی کیفری را به‌عنوان شیوه‌ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Foundations of Criminal Mediation

نویسنده [English]

  • Alireza Mohammadbeyki
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Jurisprudential foundations of non-judicial settlement of criminal cases Non-judicial settlement or, in other words, mediation between litigants ``in legal claims and criminal claims with the aspect of human rights'' and settlement (mediation) between the judge and the criminal - or intercession (in criminal matters of God's right) are two non-judicial solutions. For the chapter of lawsuits and response to violations of legal norms which arose from the definition of man in Islam and its ideological viewpoints in jurisprudential sources and works. In this method of dispute resolution, the litigants seek to reach a common agreement without the limitations of the law book and formal proceedings with the help of a third party. Following the legalization of criminal mediation in Iran, it is very important to explain its coordinates in the subject law and determine its scope and territory in responding to all types of crimes (limits, punishment, retribution and diat). It should be seen whether the Iranian legislator has been able to provide the possibility of maximum use of this process by efficiently explaining the realm of mediation, therefore the concentration of work in the courts and its consequences and the benefits that resolving disputes outside the courts for the governments and especially the parties The difference in perception has led to the growth of arbitration and the creation and application of new methods of dispute resolutionThe present research has investigated the solutions of jurisprudential foundations of non-judicial settlement, especially mediation in criminal cases, as a well-known and widely used method of analysis and covered its weaknesses by providing justifications or logical bases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Settlement
  • Jurisprudence
  • Criminal Lawsuits