جایگاه قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق‌کیفری در پرتو موازین حقوق بشری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

10.22034/jccj.2023.413132.1346

چکیده

جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری و تأثیر آن بر موازین حقوق بشری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته ‌شده است. یافته‌ها بیانگر این امر است که اساساً در ایران، قانون‌گذار تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی ایران به چشم نمی‌خورد. بر همین اساس، قانون‌گذار رویکرد خاص و ویژه‌ای در مواجه با جرائمی تحت این عنوان در پیش نگرفته است. قضازدایی در فقه مورد توجه قرارگرفته و حکمیت، مذاکره، صلح و سازش، خطاپوشی و چشم‌پوشی از مهم‌ترین روش‌های قضازدایی است. در حقوق کیفری ایران نیز میانجیگری از مهم‌ترین ابزارهای قضازدایی است. کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی، به رسمیت شناختن جایگاه بزه­دیده در نظام عدالت کیفری، انسانی‌تر کردن دادرسی کیفری و کاستن از تبعات سوء محاکم قضایی و کاهش مداخله­کیفری از مهم‌ترین آثار قضازدایی است­که نقش مهمی در رعایت موازین حقوق بشری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diversion in Petty Crimes in Jurisprudence and Criminal Law in the Light of Human Rights Standards

نویسندگان [English]

  • Bahram Ahmadmanesh 1
  • Karam Janipour 2
  • Ali Janipour 3
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.
چکیده [English]

Petty crimes are important issues of criminal law that have not been studied much. Due to the high volume of these crimes, they have a negative impact on the standards of human rights of citizens. Dealing with petty crimes and reducing its human rights effects is one of the important issues that needs to be discussed. The purpose of this article is to examine diversion of minor crimes in jurisprudence and criminal law and its impact on human rights standards. The present article is descriptive and analytical, and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings indicate that, basically, in Iran, the legislator has not provided a definition of petty crimes, while the tendency to divide crimes into petty and severe crimes is not visible in Iran's legislative developments. Based on this, the legislator has not taken a special approach in this respect. Abolition of justice is paid attention in jurisprudence and arbitration, negotiation, peace and compromise, covering up mistakes and ignoring are the most important methods of abolition. In Iran's criminal law, mediation is one of the most important means of diversion. Reducing the delay of the proceedings and increasing the speed of the proceedings, recognizing the position of the victim in the criminal justice system, making the criminal proceedings more humane and reducing the consequences of the abuse of the judicial courts and reducing the criminal intervention are among the most important effects of diversion, which play an important role in respecting the standards of rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petty Crimes
  • Diversion
  • Human Rights
  • Mediation
  • Arbitration