مفهوم و مصادیق افسادفی‌الارض در فقه و حقوق کیفری با تأکید بر ارتکاب جرم در فضای مجازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22034/jccj.2023.387516.1213

چکیده

افسادفی‌الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می‌شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی‌الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی‌الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی‌الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده‌اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به‌عنوان مصادیق افسادفی‌الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی‌الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می‌دانند. ترویج فساد در اجتماع می‌تواند راحت‌تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می‌توان قائل به تحقق افسادفی‌الارض در فضای مجازی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept and Examples of Corruption on Earth in Jurisprudence and Law with an Emphasis on Committing Crime in Cyber Space

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Moradi 1
  • Ahmed Falahi 2
  • Shahram Mohammadi 3
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Corruption on earth is one of the concepts of disagreement and its explanation is very important in cyberspace. The purpose of this paper is to investigate the concept and instances of Corruption on Earth in jurisprudence and criminal law. The present article is descriptive-analytical, and using library method, the mentioned question has been investigated.  The findings indicate that in jurisprudence, Corruption on Earth has not been addressed in a specific headline and mainly in the discussion about Moharebeh is referred to. There is disagreement among jurists on this issue: some have considered it a dependent crime under Moharebeh, and others considered it an independent crime. The second approach is accepted in the Islamic Penal Code of 2013. In Imamiyya jurisprudence, cases such as burning down another house, murdering non-Muslims, and shrouding are known as cases of Corruption on Earth. In Sunni religions, much less is considered as Corruption on Earth and jurists consider the Islamic ruler to determine its examples. Promoting corruption in the community can be done more easily than ever before through a vast virtual space. So there is a possibility of corruption on earth in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption on Earth
  • Moharebeh
  • Cyberspace