تحلیل اقتصادی اصل حداقل بودن حقوق جزا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار،گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، ایران.

10.22034/jccj.2023.414286.1360

چکیده

اصل حداقل‌بودن حقوق جزا می‌تواند به‌عنوان یکی از مبانی حق بر مجازات ‌نشدن محسوب شود. اصل حداقل‌بودن حقوق جزا، با ایجاد توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولت‌ها است. هدف مقاله حاضر تحلیل اصل حداقل‌بودن حقوق جزا از منظر اقتصادی است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌های پژوهش بر این امر دلالت دارد که نظام عدالت کیفری، با توجه به بودجه‌ تخصیص‌یافته، همه‌ساله هزینه‌هایی را در دو بخش پیشگیری از جرایم و مبارزه و واکنش به بزه‌کاری، صرف می‌کند. برخی از این هزینه‌ها در بخش پیشگیری، مربوط به کاهش موقعیت‌های مجرمانه بوده و برخی دیگر، برای بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه است. افزون بر این، نظام عدالت کیفری، در بسیاری از کشورها برای مبارزه با پدیده بزه‌کاری، همه‌ساله برنامه‌های خاصی را اجرا می‌کند. این برنامه‌ها، با توجه به نوع و ماهیت خود، هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند. هزینه‌های بخش‌های مختلف دستگاه عدالت کیفری متفاوت است. نهادهای مختلف دستگاه‌ عدالت کیفری می‌توانند از طریق عملکرد مناسب، هزینه‌ بخش‌های دیگر را کاهش داده یا برعکس، به‌دلیل عملکرد نامطلوب، هزینه‌های مضاعف به بخش‌های دیگر تحمیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of the Principle of Minimum Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Alireza Darvish 1
  • Dawood Karami 2
  • Hamid Bazrpach 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Hashtgerd Branch, Islamic Azad University, Hashtgerd, Iran.
چکیده [English]

The principle of minimum criminal law can be considered as one of the foundations of the right not to be punished. The principle of minimality of criminal law, by creating a balance between the power of the government and the rights of citizens, emphasizes the minimal use of criminal law by governments. In the audience's article, the question of how to examine the principle of minimum criminal law from an economic point of view is discussed. This article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned question by using the library method. A finding of the research indicates that the criminal justice system, according to the allocated budget, spends every year in the two sectors of crime prevention and fighting and responding to delinquency. Some of these costs in the prevention sector are related to the reduction of criminal situations and others are to raise the level of awareness of people in the society. In addition, the criminal justice system in many countries implements special programs every year to combat the phenomenon of delinquency. These programs, according to their type and nature, impose costs on the society. The costs of different parts of the criminal justice system are different. Different institutions of the criminal justice system can reduce the cost of other departments through appropriate performance or, on the contrary, impose additional costs on other departments due to unfavorable performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Minimum Principle of Criminal Law
  • Economic Analysis
  • Crime
  • Crime Costs