موازنه نقض حقوق بشری و حقوق بشردوستانه با مصونیت سران دولت‌ها با تأکید بر پرونده عمر البشیر در دیوان بین‌المللی کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.412612.1341

چکیده

مهم‌ترین قضیه‌ای که در دیوان بین‌المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت‌ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت‌تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت ‌سران دولت‌ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت‌ شخصی سران دولت‌ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می‌شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت‌ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین‌المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به‌صورت توصیفی-تحلیلی صورت می‌گیرد آن است که چه چالش‌های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت‌ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان‌های بین‌المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم ‌تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت‌ها در دیوان‌ کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین‌المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت‌ها را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Balancing the Violation of Human Rights and Humanitarian Rights with the Immunity of the Heads of States; Emphasizing the case of Omar al-Bashir in the International Criminal Court

نویسندگان [English]

 • Morteza Shiri 1
 • Hossein Rostamzad 2
 • Sadegh Salimi 3
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The most important issue raised in the International Criminal Court regarding the immunity of  heads of states was the case of Omar al-Bashir, which is important in several ways: the country concerned is not a member of the Court's statutes; and the conflict between the lack of immunity of heads of state and the rule prohibiting the possibility of invoking the personal immunity of heads of states. The objectives pursued by this research are firstly to examine the priority of human rights and humanitarian law standards over the rule of immunity of heads of states and secondly, considering that the crimes in Darfur took place in an Islamic country called Sudan, therefore, the prosecution of Omar al-Bashir in the court represents the approach of the international community to an Islamic country. The main question in this descriptive-analytical research is what legal challenges exist for the lack of immunity of the heads of state, emphasizing the Omar-Al-Bashir case in the International Criminal Courts. The result of the present research is that the rule of the possibility of invoking the personal immunity of the heads of states in the international criminal courts is accepted as an international customary rule and that only the rules of human rights and international humanitarian rights are applicable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immunity
 • Heads of states
 • The International Criminal Court
 • Human Rights
 • International Humanitarian Law
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 325-334
 • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1401