چالش‌های سیاست ‌جنایی کیفرمدار (امنیت‌محور) در پرتو موازین فقه و حقوق بشر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

10.22034/jccj.2023.389973.1232

چکیده

سیاست‌ جنایی کیفرمدار (امنیت‌محور) نوعی از سیاست جنایی است که بیش از هر چیز بر نظم و امنیت در جامعه متمرکز است. این نوع سیاست جنایی در اجرا با چالش‌هایی مواجه است. موازین حقوق بشری از جمله این چالش‌ها است. در مقاله حاضر این چالش‌ها بررسی شده است. مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که هم از دیدگاه فقهی و هم حقوقی، سیاست جنایی امنیت‌مدار، باعث عدول از اصل برائت، محدودکردن آزادی‌های فردی، نقض دادرسی عادلانه، ایجاد محاکم ویژه و تشدید مجازات‌ها، عدم توجه به رکن مادی جرم و استفاده از ادله نامتعارف در اثبات جرم می‌شود که چالش اساسی برای موازین حقوق بشر تلقی می‌شود. این در حالی است که حقوق ‌بشر حیطه حقوق کیفری دارای موازین تعریف‌شده و مشخصی است که بر حمایت از حقوق و آزادی فردی تأکید دارد. نتیجه اینکه در اتخاذ هرگونه سایست جنایی لازم است مؤلفه‌ها و عناصر حقوق بشری در عرصه حقوق کیفری مد نظر قرار گیرد. بایسته است سیاست جنایی با نظام‌ کیفری حقوق ‌بشر تعامل مثبت داشته باشد، به‌نحوی که موازین حقوق بشر رعایت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Security-Oriented Criminal Policy in the Light of Jurisprudence and Human Rights Standards

نویسندگان [English]

  • Marzeih Akhtari Boroujeni 1
  • Mohsen Shekarchizadeh 2
  • Gholamhossein Masoud 3
1 Ph.D. Student, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Penal-oriented criminal policy (security-oriented) is a type of criminal policy that focuses more on order and security in society. This type of criminal policy faces challenges in implementation. Human rights standards are among these challenges. In this article, these problems are investigated. The following article is descriptive and analytical and has dealt with the mentioned topic by using the library method. The findings indicate that both from a jurisprudential and legal point of view, the security-oriented criminal policy causes a deviation from the principle of innocence, limiting individual freedoms, violating fair proceedings, creating special courts and intensifying punishments, not paying attention to the material element of the crime. And the use of unconventional evidence in proving the crime is considered a fundamental challenge for human rights standards. This is despite the fact that human rights in the field of criminal law have defined and specific standards that emphasize the protection of individual rights and freedom. The result is that in adopting any criminal law, it is necessary to consider the components and elements of human rights in the field of criminal law. In fact, the positive interaction of criminal policy with the penal system of human rights is a necessary thing, which of course has its own conditions and faces certain problems and limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Policy
  • Criminal Law
  • Human Rights
  • Fair Trial
  • Principle of Acquittal