اراده و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری با رویکرد تطبیقی به سایر ارکان جرم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22034/jccj.2023.413818.1356

چکیده

برداشت مُجمل قانون‌گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این‌زمینه از چالش‌های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسؤولیت کیفری است. هدف مقاله حضار بررسی این سؤال مهم است که اراده چه تأثیری بر مسؤولیت کیفری دارد؟ مقاله پیش رو توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته‌ شده است. یافته‌ها نشان داد اثبات وجود اراده در همه جرایم، خواه عمدی یا غیرعمدی، ضروری است. مبنای مسؤوﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی، ارادی‌ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮدی آزاداﻧﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، بدین‌معنی که ﻓاقد آزادی اراده باشد ﻳﺎ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، نمی‌توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در تحلیل نقش اراده در تحقق مسؤولیت کیفری در حقوق ایران باید گفت که عنصر معنوی رکن رکین هر جرم است و تا زمانی که فکر مجرمانه مورد تجزیه‌وتحلیل مرتکب قرار نگیرد، سپس عزم ذهنی جرم را برای تجلی‌بخشیدن و ظهور و بروز عالم مادی و بیرونی جزم نکرده باشد، اراده نمی‌تواند نقض قانون کند، اگرچه اراده امری نامرئی است و همیشه باید اراده‌ای برای جرم باشد که پس‌ازآن عنصر روانی وارسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intention and its Effect on Criminal Liability with a Comparative Approach to other Elements of Crime

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yousefi 1
  • Seyed Sajjad Kazemi 2
  • Ahmad Falahi 3
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Malayer University, Malayer, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Criminal's overall understanding of the concept of intention and his general interpretation in this field is one of the important challenges of the Islamic Penal Code in the field of criminal responsibility. The purpose of the  article is to investigate this important question, what is the effect of intention on criminal responsibility? The following article is descriptive and analytical and the subject has been investigated using a library method. Findings it showed that it is necessary to prove the existence of intention in all crimes, whether intentional or unintentional. The basis of criminal responsibility is the voluntariness of the behavior. If a person do not have the right to freely choose his own behavior, which means that he lacks freedom of intention or there is no opportunity for him to choose his behavior, then he cannot be held criminally responsible. In the analysis of the role of intention in the realization of criminal responsibility in Iranian law, it should be said that the Mens Rea is the cornerstone of every crime and until the criminal thought of the perpetrator is analyzed, intention cannot violate the law. The intention is an invisible thing and it must always be a intention to commit a crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intention
  • Criminal Capacity
  • Criminal Liability
  • Obstacles to Criminal Liability
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 271-284
  • تاریخ دریافت: 14 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1401