سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار حقوق بین الملل، گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22034/jccj.2023.411498.1339

چکیده

یکی از مباحث مهم قضایی در نیروهای مسلح، اعلام به موقع جرایم ارتکابی کارکنان به مراجع قضایی می‌باشد. عدم گزارش به‌موقع سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه، از مصادیق جرم کتمان حقیقت بوده و به‌‌صورت‌کلی در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بدان اشاره گردیده است. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ابعاد کیفری و امنیتی سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که رسیدگی قضایی به پرونده متهم در سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخصوص سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح و عدم گزارش به‌موقع توسط کارکنان نیروهای مسلح، باید صراحت ماده 722 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 درخصوص عدم اعلام سرقت یا مفقودی پلاک مدنظر قرار گیرد و اعمال ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص متهم از باب کتمان حقیقت، تفسیر موسع از قانون است؛ درحالی‌که در حقوق کیفری، تفسیر قانون باید به نحو مضیق و محدود باشد و تفسیر موسع صحیح نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theft or Loss of Vehicle License Plates in the Armed Forces in Light of the Islamic Penal Code and the Penal Code of Crimes of the Iranian Armed Forces

نویسندگان [English]

  • Rahman Hedayati Chenani 1
  • Anahita Seifi 2
  • Iran Soleimani Malayosef 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor of International Law, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Corresponding
3 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

One of the most important judicial issues in the armed forces is the timely announcement of the crimes committed by employees to the judicial authorities. Failure to report theft or missing vehicle license plates is one of the examples of the crime of concealing the truth and is generally referred to in Article 78 of the Armed Forces Penal Code. This paper uses a descriptive-analytical method to examine the criminal and security dimensions of theft or missing vehicle license plates in the armed forces in the light of Islamic Penal Code and the Penal Code of Crimes of the Iranian Armed Forces and has concluded that the article 722 of the Islamic Penal Code regarding the absence of theft or missing license plates should be considered explicitly in judicial proceedings of the defendant in the Judiciary Organization of the Armed Forces, and the application of Article 78 of the Armed Forces Criminal Code of regarding the defendant is a broad interpretation of the law; while, in criminal law, the interpretation of the law must be limited and broad interpretation is not correct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theft
  • License Plates
  • Armed Forces
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 301-312
  • تاریخ دریافت: 15 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1401