آسیب‌شناسی موانع فسادزای قوّه قضاییه بعد از دور تحولی منطبق با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی دانش البرز، آبیک، قزوین، ایران.

5 استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد مهدیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مهدیشهر، ایران.

10.22034/jccj.2023.403315.1304

چکیده

اصولاً در هر کشور و در هر جامعه‌ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون‌گذاری شکل می‌گیرد و گسترش می‌یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش‌ها و آسیب‌ها روبه‌رو بوده است که شامل مجموعه‌ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب‌های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب‌های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می‌شود. در بحث آسیب‌شناسی قوانین می‌توان آن‌ها را به دو دسته آسیب‌شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم‌انگاری بیش‌ازحد و تکلیف فوق‌العاده به دستگاه قضایی برای حل‌وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به‌ویژه اشتباهات قضایی می‌باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم‌ها و آرای قضایی می‌شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت‌هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به‌عنوان جدی‌ترین مانع تحقق مدل‌های مذکور و فاصله‌گرفتن از ارزش‌های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors of Corruption-Causing Obstacles in the Judiciary after a Period of Transformation in Accordance with the Iranian Islamic Model of Progress

نویسندگان [English]

 • Mohammad Farahani 1
 • Mohamadreza Musavifard 2
 • Mohammad mahdi Rahimi 3
 • Sajad Akhtari 4
 • Mojtaba Ghafari 5
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semanan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Danesh Alborz University, Qazvin, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mahdishahr Branch, Islamic Azad University, Mahdishahr, Iran.
چکیده [English]

Criminal's overall understanding of the concept of intention and his general interpretation in this field is one of the important challenges of the Islamic Penal Code in the field of criminal responsibility. The purpose of the  article is to investigate this important question, what is the effect of intention on criminal responsibility? The following article is descriptive and analytical and the subject has been investigated using a library method. Findings it showed that it is necessary to prove the existence of intention in all crimes, whether intentional or unintentional. The basis of criminal responsibility is the voluntariness of the behavior. If a person do not have the right to freely choose his own behavior, which means that he lacks freedom of intention or there is no opportunity for him to choose his behavior, then he cannot be held criminally responsible. In the analysis of the role of intention in the realization of criminal responsibility in Iranian law, it should be said that the Mens Rea is the cornerstone of every crime and until the criminal thought of the perpetrator is analyzed, intention cannot violate the law. The intention is an invisible thing and it must always be a intention to commit a crime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Judiciary
 • Criminology
 • Islamic Teachings
 • Islamic Model
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 285-299
 • تاریخ دریافت: 16 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1401