سیاست جنایی مشارکتی در قبال فعالیت‌های مجرمانه در بستر فضای مجازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی دانش البرز، آبیک، قزوین، ایران.

5 استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد مهدیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مهدیشهر، ایران.

10.22034/jccj.2023.403321.1305

چکیده

با گسترش فضای مجازی و بهره‌برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم ، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرایم سایبری از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بررسی مستندات علمی موجود به این نتیجه رسیده است که برای مقابله همه جانبه و کارآمد با این جرایم، اتخاذ یک سیاست جنایی فراگیر با مشارکت گسترده جامعه مدنی، کاربران سایبر و سازمان‌های مردم نهاد ضروری است. نظارت بر عملکرد فرزندان در فضای اینترنت توسط والدین، نظارت دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات بر عملکرد کاربران، ایجاد فضای سبز سایبری و تعامل مردم با پلیس فتا از جلوه‌های مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collaborative Criminal Policy for Criminal Activities in the Cyberspace Context

نویسندگان [English]

 • Yaser Ansari 1
 • Mohamadreza Musavifard 2
 • Marjan Negahi Mokhles Abadi 3
 • Sajad Akhtari 4
 • Mojtaba Ghafari 5
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Danesh Alborz University, Qazvin, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mahdishahr Branch, Islamic Azad University, Mahdishahr, Iran.
چکیده [English]

With the expansion of cyberspace and the exploitation of people from computers and the Internet and the possibility of crime, developing appropriate criminal policy against cybercrime is of great importance. This paper by using a descriptive method has concluded that in order to deal with these crimes, it is necessary to adopt an inclusive criminal policy with the broad participation of civil society, cyber users and NGOs. Monitoring the performance of children on the Internet by parents, monitoring of service provider devices on users' performance, creating cyber green space, and interacting with the police FATA are manifestations of participation in crime prevention in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Criminal Policy
 • Cyberspace
 • Cyber Crimes
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 315-322
 • تاریخ دریافت: 16 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1401