درنگی تقنینی و قضایی در مسؤولیت مأمور ناشی از اَمر غیرقانونی آمر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22034/jccj.2023.410132.1331

چکیده

یکی از اسباب اباحه مسؤولیت کیفری، امر آمر قانونی است که در حقوق کیفری ایران، از ماده 42 قانون مجازات عمومی 1304 تاکنون مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامی  1392 پذیرفته ‌شده است. بدین ترتیب، در صورت ارتکاب جرم توسط مأمور که دستور خود را از آمر ذی‌صلاح دریافت کرده است، مسؤولیت کیفری از وی سلب شده و آمر جایگزین مأمور در مسؤولیت کیفری می‌شود. لکن مسؤولیت مدنی مأمور به قوت خود باقی است؛ یعنی آمر با صدور دستور غیرقانونی دارای مسؤولیت کیفری شده ولی مسؤولیت مدنی برای آن در قانون تصور نشده است. اگرچه این مسأله، یعنی فقد مسؤولیت مدنی آمر، یکی از ایرادات قانون‌گذار می‌تواند باشد، لکن در قوانین کیفری کنونی ایران، این موضوع پذیرفته‌شده و در آراء مختلف صادره از محاکم نظامیان، این موضوع، مطرح می‌شود. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای در تلاش است تا مسؤولیت مأمور ناشی از اَمر غیرقانونی آمر را بررسی کند. در مواردی مأمور به جبران خسارات مادی ناشی از امر غیرقانونی آمر محکوم می‌شود درحالی‌که مسبب اصلی یعنی آمر ممکن است تنها به مسؤولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه محکوم شود. در سیاست جنایی قضایی ایران به مسؤولیت کیفری و مدنی آمر و مأمور حکم داده شده که موضوع مسؤولیت مدنی مأمور، به دلیل عدم تعیین تکلیف در قبال آن، از مفاد عمومی مطروحه در باب مسؤولیت مدنی استفاده می‌شود. این خلأ قانونی، شرایط ناعادلانه‌ای برای مأمور ایجاد می‌کند و باید در خصوص مسؤولیت مدنی مأمور در جبران خسارات مادی اصلاح قانونی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and Judicial View in Responsibility of the Officer Caused by the Illegal Order of the Commander

نویسندگان [English]

  • Javad Rahmati Shahivand 1
  • Parviz Zokaeian 2
  • Ali Ghorbani 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Chlous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Chlous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Chlous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

One of the causes of criminal responsibility is the legal order which has been accepted in Iranian criminal law, from Article 42 of the General Penal Code of 1925 until now according to Article 159 of the Islamic Penal Code of 2013. In this way, in case of committing a crime by the officer who received her order from the competent commander, the criminal liability is removed from her and the commander replaces the officer in criminal responsibility. However, the civil responsibility of the officer remains in force; That is, by issuing an illegal order, the commander has criminal liability, but civil liability is not considered in the law. Although this issue, i.e., the lack of civil responsibility of the commander, can be one of the objections of the legislator, but in the current criminal laws of Iran, this issue is accepted and in various opinions issued by military courts, this issue is raised. This research is trying to investigate the responsibility of the officer due to the illegal order of the officer with the analytical descriptive method and using library sources. In some cases, the agent is sentenced to compensate the material damages caused by the illegal action of the perpetrator, while the main culprit, the perpetrator, may only be sentenced to criminal liability due to the criminal act. In the criminal justice policy of Iran, the criminal and civil liability of the commander and the agent have been ruled, and the civil liability issue of the agent, due to the lack of determination of duty, the general provisions of the civil liability issue are used. By accepting the intermediary theory in the obedience of the agent to the commander, this legal gap creates unfair conditions for the agent and the law should be amended regarding the civil responsibility of the agent in compensating for material losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Commander
  • Officer
  • Criminal Responsibility
  • Civil Responsibility