جایگاه حقوقی قانونی‌بودن توسل به ‌زور در حقوق بین‌الملل با تأکید بر قضیه صربستان و مونته‌نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین‌المللی دادگستری)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد علوم و تحقیقات ـ پردیس بین‌الملل قشم، قشم، ایران.

2 استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.410134.1332

چکیده

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین‌المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به‌شمار می‌آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی‌بودن توسل به زور در حقوق بین‌الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته‌نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین‌المللی دادگستری) به روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: در نشست‌های گوناگون دیوان بین‌المللی دادگستری در زمینه‌ قانونی‌بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه‌رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می‌گیرد که نمی‌تواند ادعاهای راجع به قانونی‌بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین‌مرحله از رسیدگی‌ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Position of the Legality of Resorting to Force in International Law with Emphasis on the Case of Serbia and Montenegro against France (Decision Dated December 15, 2004 of the International Court of Justice)

نویسندگان [English]

 • Khodadad Kashkuli 1
 • Sohrab Salahi 2
 • Kheirollah Parvin 3
1 Ph.D Student of Public International Law, Science and Research - Qeshm International Campus, Qeshm, Iran.
2 Assistant Professor, Imam Hossein University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Professor, Department of Public Law, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The principle of prohibiting the use of force in international relations has been effective in determining the level of international judicial efficiency in resolving disputes and establishing the position of the law, because the principle of non-use of force is one of the unquestionable principles of the charter and is completely rejected except in exceptional cases and is considered one of the mandatory rules. The present article is written in a descriptive and analytical way with the aim of the legal status of resorting to force in international law, emphasizing the case of Serbia and Montenegro against France (decision dated December 15, 2004 of the International Court of Justice). The findings of the research show: in various meetings of the International Court of Justice, regarding the legality of resorting to force, the issues related to the presence of special judges in the panel of judges, in the stage of handling preliminary objections and the possibility of drafting a bill of mutual response by the parties and some other issues. has been discussed. In this meeting, this decision was met with objections, but based on all the reasons and evidence, the court concludes that it cannot remove the claims about the legality of the use of force from the list or make a decision to close these claims at the threshold of the hearing. At this stage of the proceedings, the court should continue examining the question of its jurisdiction to deal with the case.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legal Position
 • Legal
 • Recourse to Force
 • International Law
 • Serbia
 • Montenegro
 • France
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 451-467
 • تاریخ دریافت: 22 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 19 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1401