تعیین شباهت‌های داوری و میانجی‌گری حقوقی و کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22034/jccj.2023.411028.1335

چکیده

میانجی‌گری یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف است که باتوجه به مزایای موجود در این روش مورد استقبال اصحاب دعوا قرار گرفته است. میانجی‌گری مورد عنایت دین مبین اسلام قرار گرفته است، زیرا دین اسلام به‌دنبال سازش و نوع‌دوستی بوده است. میانجی‌گری در دو حوزه قابل بیان است: یکی میانجی‌گری حقوقی؛ دیگری میانجی‌گری کیفری است که در مقایسه با داوری می‌توان گفت این شیوه حل‌وفصل اختلاف با داوری مشابهت دارد، اما از نقطه‌نظرهایی نیز دارای تفاوت می‌باشد. نکته افتراق این است که داوری در دعاوی حقوقی کاربرد دارد، اما میانجی‌گری در دعاوی حقوقی و کیفری کاربرد دارد. با توجه به شباهت‌ها و افتراق‌های موجود در این دو نهاد حل‌وفصل اختلاف می‌توان در نظر گرفت که در دعاوی موردنظر به نهاد داوری یا میانجی‌گری می‌توان رجوع کرد و به حل‌وفصل اختلاف پرداخت. در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی به تعیین شباهت‌ها و تفاوت نهاد داوری و میانجی‌گری در دعاوی حقوقی و کیفری می‌پردازیم. هدف از انجام این پژوهش تبیین استفاده از روش‌های مذکور در حل‌وفصل اختلافات می‌باشد، زیرا در پرتو این تحلیل می‌توان متوجه شد که اصحاب دعوا برای حل اختلاف از کدام شیوه می‌توانند بهره‌مند گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Similarities between Arbitration and Legal and Criminal Mediation

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghasemi 1
  • Davood Andarz 2
  • Javad Vahedizadeh 3
1 PhD Student in Private Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Mediation is one of the dispute resolution methods that due to its benefits has been welcomed by litigants. Mediation has been considered by perspicuous religion of Islam because Islam religion seeks compromise and altruism. Mediation has can be expressed in two criminal and legal mediations. Compared to arbiteration, it can be said that the dispute resolution method is similar to arbiteration. However, there are also differences in some aspects. The differences is that arbitration is used in legal claims but mediation is applied in both legal and criminal claims. Considering the similarities and differences in these two dispute resolution institutions, it can be considered that in some cases you can refer to arbitration or mediation and resolve the disputes. In present study, the similarities and differences of arbitration and mediation in legal and criminal cases have been determined by descriptive and analytical method. The purpose of this study is to explain the application of the abovementioned methods in resolving disputes, because only in the light of this analysis it can be known which method can be used by litigant to resolve the dispute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbiteration Mediation
  • Legal Claims
  • criminal Claims
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 409-422
  • تاریخ دریافت: 11 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1401