واکاوی ظرفیت نظام حقوقی ایران در پیشگیری از فساد با نگاهی به برخی اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.22034/jccj.2023.419765.1404

چکیده

فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب می‌یابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت می‌یابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بی‌تردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاه‌مدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژه‌ای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. این‌درحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، به‌نوعی باعث می‌شود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویت‌ها برای مجموعه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاه‌های اجرایی و دولتی دراین‌مورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Capacity of Iran's Legal System in Preventing Corruption by Looking at Some International Documents

نویسندگان [English]

  • Alireza Shekarbeigi 1
  • Mehdi Hariri 2
  • Nasrin Soltani 3
1 Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Corruption is a form of dishonest and criminal behavior that is committed by government employees by abusing their authority in order to gain personal or other benefits. On the other hand, a solution should be thought of to reduce the scope of committing corruption. Therefore, the role of non-criminal prevention becomes important. Although the prevention approach to the issue of corruption is a long-term plan for the fight against corruption, it is undoubtedly a more effective solution in the fight against administrative corruption. In the field of fighting corruption in administrative and financial processes, preventive solutions should not be ignored and only a short-term view of the issue of corruption prevention should be taken. The United Nations Convention against Corruption has also paid special attention to non-criminal prevention. In addition, according to the fifth paragraph of Article 156 of the Constitution, one of the duties of the judicial system is the prevention of committing a crime, or non-criminal prevention. At the same time, the Law on Improving the Administrative Health System and Combating Corruption has been approved based on the Merida convention, which in a way makes it possible to use the achievements and guidelines of this organization to fight corruption. The fight against corruption should be one of the priorities for the set of executive bodies, and the structure of the set of executive bodies, special conditions and the local situation should be reviewed and renewed in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Financial and Economic Corruption
  • Prevention
  • Iranian Criminal Law
  • International Documents