آسیب‌شناسی رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به سقط ‌جنین ناشی از تجاوز به عنف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.22034/jccj.2023.404085.1308

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی این سؤال­ است­­که رویکرد فقه و حقوق­کیفری نسبت به ­سقط‌جنین ناشی از تجاوز به­عنف چگونه­ است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده ‌شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که اگر بارداری ناشی از تجاوز به عنف باشد، عموم فقهای اهل سنت و عده‌ای از فقهای امامیه سقط قبل از نفخ روح را جایز می‌دانند. البته تعدادی از فقهای امامیه سقط‌جنین ناشی از تجاوز به عنف را قبل از نفخ روح نیز حرام می‌دانند. این درحالی است که همگی اسقاط بعد از نفخ روح را حرام می‌دانند. در حقوق موضوعه نیز، با وضع قانون حمایت از جوانی جمعیت، عملاً سقط‌جنین ناشی از تجاوز به عنف جایز نیست. این درحالی است که کودک حاصل از تجاوز به­عنف هم از جهت مادر و هم خود کودک، چالش‌هایی اساسی در جامعه ایجاد می‌کند. نخست اینکه زنی که مورد تجاوز به عنف قرارگرفته، به‌عنوان بزه‌دیده نیازمند حمایت است اما اجبار به نگهداری جنین حاصل از تجاوز به­عنف با اکراه وی انجام می‌شود. به همین دلیل نگهداری نوزاد متولدشده احتمالاً به شیرخوارگاه‌ها تحویل داده می‌شود. عدم جواز سقط‌جنین ناشی از تجاوز به عنف برای خود کودک نیز مشکل‌آفرین است. وی از حقوق کودکان دیگر برخوردار نیست. به‌عنوان‌مثال، نسب طفل از نوع نسب نامشروع است که از نظر انتساب به والدین، موردحمایت قانون‌گذار قرار نخواهد گرفت. در موضوع ارث نیز  به دلیل نامشروع بودن در نتیجه تجاوز به عنف، از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudence and Criminal Law Approach to Abortion Caused by Rape

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Tarahomian 1
  • Maryam Aghaei Bajestani 2
  • Mohammad Rouhani Moghadam 3
1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the question of what is the approach of jurisprudence and criminal law towards abortion caused by rape? This article is descriptive and analytical .The results indicate that if the pregnancy is due to rape, the majority of Sunni jurists and some of the Emami jurists consider it permissible to abort before conception. Of course, a number of Emamiyyah jurists consider abortion caused by rape to be haram even before the soul is breathed. This is despite the fact that everyone considers it haram to abort the soul after it has been breathed. In legal terms, with the recent law to protect the youth of the population, abortion caused by rape is practically not allowed. This is while the child resulting from rape creates major challenges in the society for both the mother and the child. First, a woman who has been raped needs support as a victim, but she is forced to keep the fetus resulting from rape against her reluctance. For this reason, the responsibility of taking care of the newborn baby is probably handed over to nurseries. The non-permissibility of abortion caused by rape is also a problem for the child. He does not have the rights of other children. For example, the lineage of a child is an illegitimate lineage that will not be supported by the legislator in terms of attribution to parents. In the matter of inheritance, he does not inherit from his parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion
  • Rape
  • Soul Blowing
  • Inheritance
  • Lineage