سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در موارد تهدید امنیت غذایی باتوجه به جرم‌شناسی سبز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2024.430751.1443

چکیده

امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی جوامع بشری می‌باشد که دارای جوانب مختلفی است. اهمیت این موضوع تا به آنجا است که برخی رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی از سوی قانون‌گذاران جرم‌انگاری شده است. قانون‌گذار ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در قوانین مختلف به جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی پرداخته است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که از اسناد بالادستی، مانند قانون اساسی و برنامه‌های توسعه تا قوانین عادی، موضوع امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیاست جنایی که قانون‌گذار ایران در قبال رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ نموده است، در برخی موارد در قالب سیاست پیشگیرانه و در برخی موارد در قالب سیاست واکنشی می‌باشد. به‌تعبیری، قانون‌گذار ایرانی یک خط‌مشی واحد را در ارتباط با سیاست جنایی نسبت به رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ ننموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Criminal Policy of the Islamic Republic of Iran in Food Security Cases with Regard to Green Criminology

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Rezapour Parshkoohi 1
  • Amrullah Nikomanesh 2
  • Abbas Samavati 3
1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Imam Khomeini Memorial Branch, Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Imam Khomeini Memorial Branch, Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Food security is one of the most important issues in the life of human societies, which has various aspects. The importance of this issue is so much that some behaviors that threaten food security have been criminalized by the legislators. Iran's legislature is no exception to this rule and has criminalized behaviors that threaten food security in various laws. In the present study, which was compiled by descriptive-analytical method, it will be seen that the issue of food security has been taken into consideration, from superior documents such as the constitution and development plans to ordinary laws. The criminal policy that Iran's legislature has adopted for behaviors that threaten food security is in some cases in the form of preventive policy and in some cases in the form of reactive policy. In other words, the Iranian legislature has not adopted a single policy in relation to the criminal policy regarding behaviors that threaten food security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Policy
  • Food Security
  • Green Criminology
  • Criminalization