بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه در حقوق کیفری ایران و فرانسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

10.22034/jccj.2024.449538.1523

چکیده

ترتیب جلسات دادرسی کیفری از موضوعات مهم شکلی حقوق کیفری است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه درحقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که ترتیبات جلسات دادرسی‌کیفری در حقوق ایران و فرانسه تا حدی زیادی دارای اشتراک است. هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، بعد از کشف جرم و یا اعلام جرم از سوی بزه‌دیده و یا دادستان، تحقیقات و جلسات مقدماتی انجام می‌شود. سپس نوبت به تعیین صدور قرار رسیدگی، تعیین صلاحیت دادگاه و برگزاری جلسه رسیدگی بدوی می‌رسد. جلسه تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی جلسات بعد از دادگاه بدوی است. در حقوق‌کیفری فرانسه و ایران قانون‌گذار دادرسی یک مرحله‌ای را مورد پذیرش قرار نداده و به همین جهت مراحل مختلفی را پیش‌بینی نموده است تا تردیدی در قانونی بودن رأی قطعی صادره نباشد. باوجوداین، دادگاه‌های بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رعایت اصل دادرسی قانونی دارای وظایف و اختیاراتی هستند که این وظایف و اختیارات در حقوق فرانسه، گسترده‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Arrangement of Court Sessions in Iranian and French Law

نویسنده [English]

  • Mirhamed Khani
Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Ayatollah Amoly Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
چکیده [English]

The arrangement of criminal hearings is one of the important issues of criminal law that has not been discussed much. In this article, an attempt has been made to compare the arrangement of court sessions in Iranian and French law. The current article is descriptive and analytical, and it has been investigated using the library method. The findings indicate that the arrangements for criminal proceedings in Iranian and French law have a lot in common. In both Iranian and French laws, investigations and preliminary hearings are conducted after the discovery of a crime or the declaration of a crime by the accused or the prosecutor. Then it's time to issue a hearing order, determine the jurisdiction of the court and hold a preliminary hearing. Appeals and appeals are the sessions after the trial court. In the criminal law of France and Iran, the legislator did not accept a one-stage trial and for this reason, he has foreseen different stages so that there is no doubt about the legality of the final decision. Despite this, the courts of first instance, the Court of Appeal and the Supreme Court have duties and powers in compliance with the principle of legal proceedings. These duties and powers are wider in French law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Proceedings
  • Preliminary Session
  • Criminal Law