توجیه کیفرگذاری‌های نوین از منظر سزاگرایی و فایده‌گرایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2024.412942.1344

چکیده

توجیه مجازات، از مدت‌ها پیش، به‌واسطه دو نظریه سزاگرایی و فایده‌گرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظریه سزاگرایی، نظم اخلاقی را اصل قرار داده و بزهکار را به‌دلیل به مخاطره انداختن آن، مستحق کیفر می‌داند. در مقابل, نظریه فایده‌گرایی، منفعت را اصل قرار داده و مجازات را لازم می‌داند تا به واسطه تحمیل رنج حاصل از آن، مانع از وقوع جرم در آینده شود و خوشبختی بیشتری را برای افراد جامعه تضمین نماید؛ در این میان، با توجه به اینکه تحولات عصر حاضر، منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار جوامع گردیده و گاه، از کارایی مجازات‌ها در جامعه کاسته یا آن را تغییر داده است؛ لذا فنون کیفرگذاری نیز نسبت به گذشته تغییر کرده و مجازات‌های اجتماعی و مجازات‌های جایگزین حبس در بسیاری از موارد، جای مجازات‌های کلاسیک مانند حبس را گرفته‌اند؛ لذا هدف از این بررسی، آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی از یکسو و کیفرگذاری‌های جدید از سوی دیگر، نحوه توجیه کیفرگذاری جدید در چارچوب این دو نظریه را بسنجد؛ براین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای، به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هر دو نظریه می‌توانند در توجیه کیفرگذاری‌های جدید، مؤثر واقع شوند؛ اما با توجه به تمرکز این کیفرگذاری‌ها بر منفعت، نظریه فایده‌گرایی، غلبه بیشتری بر سزاگرایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Justification of New Punishments from the Point of View of Punitiveness and Utilitarianism

نویسندگان [English]

  • Mahya Mohamadpour 1
  • Mohammad Ali Mahdavi Sabet 2
  • Hooshang Shambayati 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Justification of punishment has been considered for a long time by the two theories of punitiveness and utilitarianism; The theory of punitiveness puts moral order as the principle and considers the criminal to be punished due to endangering it. On the other hand, the theory of utilitarianism puts benefit as the principle and considers punishment as necessary in order to prevent the occurrence of crime in the future and to guarantee more happiness for the members of the society by imposing suffering. In the meantime, considering that the developments of the present era have led to changes in the structure of societies and sometimes, the effectiveness of punishments in society has decreased or changed it; Therefore, punishment techniques have also changed compared to the past, and social punishments and alternative punishments of imprisonment in many cases, instead of classic punishments like imprisonment; Therefore, the purpose of this study is to analyze the current conditions on the one hand and the new punishments on the other hand, to measure the justification of the new punishment in the framework of these two theories; Therefore, this article investigated this issue with the descriptive-analytical method and library tools and reached the conclusion that both theories can be valid in justifying the new punishments; But due to the focus of these punishments on benefit, the theory of utilitarianism has more dominance over punitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justification of Punishment
  • Utilitarianism
  • Punitiveness
  • Modern Punishment