احتکار از منظر مذاهب اسلامی با تأکید بر فقه امامیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22034/jccj.2024.413402.1351

چکیده

احتکار کالاهای ضروری از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بشر در طول تاریخ با آن روبه‌رو است و در زمان معاصر نیز دولت‌ها در سرتاسر جهان، گرفتار آن و لوازم و آثار شومش شده‌اند. بر این اساس, مطالعه حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی احتکار از دیدگاه اسلام و مذاهب اسلامی با تاکید بر فقه امامیه پرداخته است و نظرات فقه‌های این مذاهب را مطرح و واکاوی می‌نماید. مشهور رأی به حرمت احتکار داده‌اند و برخی دیگر به کراهت. در متون فقهی تمامی مذاهب اسلام، فقها در مذموم بودن احتکار هم‌صدا و متفق‌القول هستند، منتها در حکم تکلیفی آن هم‌رأی نیستند و این مطلب به‌دلیل اختلاف برداشت ایشان از مبانی احتکار است. با این حال، مداقه در روایاتی که در این زمینه وارد شده است نشان می‌دهد قول به حرمت قوی‌تر به‌نظر می‌رسد. علاوه‌براین اختلاف، فقهای اسلام در زمینه اجناس مشمول عنوان احتکار نیز با یک‌دیگر هم‌نظر نبوده‌اند. لذا, این مطالعه دارای امور کاربردی برحسب شرایط حال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hoarding from the Point of View of Islamic Schools of Thought with Emphasis on Shia Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Seyede Somaye Khadem Zadeh 1
  • Mostafa Rajaeepoor 2
  • Abolhasan Soltani 3
1 PhD Student of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Hoarding of vital goods is one of the most significant problems that human beings have faced throughout history, and in contemporary times, governments all over the world have been caught up in it and its sinister impacts. Based on this, the present study has investigated hoarding from the perspective of Islamic religions by using the library method, with an emphasis on Imami jurisprudence, and presents and analyzes the opinions of the jurists of these religions. Famous religious scholars have voted against hoarding and others have voted for hatred. In the juridical texts of all the schools of Islam, the jurists agree that hoarding is reprehensible, but they do not agree on its prohibition, and this is due to the difference in their understanding of the basics of hoarding. However, attention in the traditions that have been included in this context shows that the promise of sanctity seems stronger. In addition to the differences, the jurists of Islam have not agreed with each other in the goods subject to the title of hoarding. Therefore, this study has practical issues according to current conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hoarding
  • Islamic Schools of Thought
  • Shia Jurisprudence