نویسنده = محمد آشوری
اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 39-44

10.22034/jccj.2022.357792.1084

نگار ایرانی پور؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری


شاخص‌های کنش قضایی در نظام عدالت کیفریِ ایران با تکیه بر آموزه‌های فقهی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 53-61

10.22034/jccj.2022.350959.1052

زهرا اکبری؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا