نویسنده = زهرا تجری موذنی
رویکرد قانونگذار در جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22034/jccj.2023.398115.1274

مجتبی رضایی راد؛ زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر اسمعیلی


جایگاه فناوری در بخش شکلی حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.22034/jccj.2024.416842.1383

راحله رحیمی؛ اکرم تاجیک؛ زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر اسمعیلی


ناهنجاریهای اجتماعی در پیشگیری از جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.22034/jccj.2024.419938.1409

علیرضا قربانی؛ زهرا تجری موذنی؛ فائزه صلاحی ابدی


حقوق کیفری طفل ناشی از زنا از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.22034/jccj.2024.419939.1410

سحر خسروی دانش؛ زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر اسمعیلی


کاربرد فناوری حقوقی و تأثیرات ناشی از آن در نظام قضایی ایران

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 75-84

10.22034/jccj.2023.404084.1307

راحله رحیمی؛ اکرم تاجیک؛ زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر اسمعیلی


اعتبارسنجی قابلیت گذشت مجانی حق قصاص در حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 103-112

10.22034/jccj.2023.418206.1393

محمد جوان بخت؛ زهرا تجری موذنی