کلیدواژه‌ها = حقوق انگلستان
ارکان تشکیل دهنده جرم و قابلیت اسناد در حقوق کیفری انگلستان

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 145-156

10.22034/jccj.2023.386167.1195

عادل نحوی؛ علی قربانی؛ اصغر عباسی


مجازات‌های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 207-220

10.22034/jccj.2023.398519.1277

محمدعلی امیری؛ کمال خواجه پور بنادکی؛ محمد مهدی برغی


بررسی تطبیقی نقش بزه‌دیده در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 423-436

10.22034/jccj.2023.402543.1298

مختار فتاحی؛ احمد فلاحی؛ طیبه بیژنی میرزا